ໜັງສືແຈ້ງເຊີນການປະມູນສົມທຽບລາຄາ ສໍາລັບການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດຖົງຜ້າ ສໍາລັບໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພາຍໃຕ້ 3 ເສົາຄໍ້າ