ໜັງສືແຈ້ງເຊີນການປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດສາຍຫ້ອຍບັດຄະນະຜູ້ແທນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນພາຍໃຕ້ 3 ເສົາຄໍ້າ ປະຊາຄົມອາຊຽນ ທີ່ຈັດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024