ໜັງສືເຊີນປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະເປົາຜ້າລາວ ສໍາລັບລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ